Sunflares, what do they do?

Gepubliceerd op 24 april 2021 om 15:38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The most beautiful sunspot ever <3

Sunflares, de basisinformatie in mijn woorden

Laat ik een poging doen om te vertellen wat sunflares, coronal mass ejections en solar wind volgens mij voor ons betekenen. 
Disclaimer: deze informatie is gebaseerd op mijn eigen ervaring en waarneming. Natuurlijk heb ik me wel degelijk geïnformeerd op allerlei wetenschappelijke pagina's, maar daaruit heb ik gefilterd wat voor mij speelt. 

Een jaar of veertien, vijftien geleden viel mij op, dat bepaalde gevoelens, emoties en fysieke reacties in mij, samenvielen met wat er op de zon gebeurde. 
Dat verbaasde me. 
Ik wist wel dat alle energie één is en dat alles onderling verbonden is (het zero point field) , maar die directe gevolgen, dat was voor mij nieuw, en intrigerend. 
Ik ging daarom bepaalde websites dagelijks volgen, om te kijken of mijn vermoedens juist waren. 

De eerste website was https://www.spaceweather.com/ , de site van NASA. 
Met dagelijkse updates en begrijpelijke taal, was dat mijn eerste bron.
Al gauw bleek dat een dagelijkse update me niet actueel genoeg was. (al bieden ze wel de mogelijkheid om via sms direct op de hoogte te worden gehouden) 
Toen vond ik deze website:
https://tesis.lebedev.ru/en/sun_flares.html
Tot nu toe blijken zij steeds de snelste te zijn met updates, en, wederom een zeer eenvoudig te begrijpen site. 
(het enige waar je op moet letten is dat ze Universal Time hanteren en dat is niet de tijd die wij hanteren. 
In de zomer is het bij ons 2 uur later, in de winter 1 uur) 
En als ik graag iets meer wil horen, in een begrijpelijke samenvatting, is dit mijn to-go-to site:
https://spaceweathernews.com/
Daar staat van alles, ook een uitlegvideo (links boven) van een uur, die wel wetenschappelijk onderbouwt.
Voor mij is vooral de dagelijkse video, rechts boven is erg prettig. 

Wat de zoektocht voor mij startte was de aanvallen van hoofdpijn...waar ik nooit eerder last van had en wat altijd op niet te verklaren momenten de kop opstak. 
Ook merkte ik dat ik vaak een beetje gejaagde hartslag had...ook helemaal niet typisch voor mij. 
Dan was daar dat gejaagde nerveuzige gevoel alsof ik veel te veel koffie had gedronken. 
En hoe meer ik het volgde, hoe meer me opviel dat de zonnevlammen samenvielen met heftige gebeurtenissen op aarde. 

Het duidelijkste voorbeeld was de Arabische Lente, waar steeds de vlam in de pan sloeg als er sunflares waren geweest. Het sterkste was dat duidelijk op een dag dat politie het plein op ging, zelfs met kamelen weet ik nog, en er flink wat klappen werden uitgedeeld. Een geweldsuitbarsting die behoorlijk schokkend was, omdat de demonstratie relatief vredig verliep. 
Dat moment viel samen met een van de grootste solarflares van die solar maximum cyclus. 

Het opvlammen van emoties, re-acties, gevoelens en alles wat daar (ook fysiek) bij hoort bleek elke keer weer plaats te vinden op die momenten. 
Gevoelige of bewuste mensen voelen het vaak zelfs wel aankomen voor de 'vlam'. 
Wat ook niet zo gek is, want vóór een sunspot de juiste energie verzameld om te kunnen vlammen...bouwt die energie dus op. 
Het moment van flares is een echte  "disturbance in the force", een soort schokgolf. 
En de uitstoot erna, die doet er een paar dagen over om de aarde te bereiken. 
Is de flare aarde gericht dat is die beter waarneembaar dan als het niet direct op ons gericht is...maar voelen doen we het altijd. 

Die uitstoot noemen we een CME, een coronal mass ejection, een uitstoot van energie, een wolk van geladen deeltjes. 
Deze reageert met de magnetosfeer rond de aarde en die is zichtbaar als noorderlicht. 
Maar niet alleen de aarde heeft een magnetosfeer...wij zelf hebben er ook eentje. (en ik vermoed individuele cellen ook) 
Die energie...die wrijving tussen energieën is zeer voelbaar. 
En zeker als het niet te plaatsen is voor je, geeft die wrijving echt wrevel. Irritatie. Ruzie. Agrrrressie!

Waarom? 
Ik denk dat dat is omdat je je comfortzone wordt uitgeduwd. 
En dan komt je op onbekend gebied...en dat is eng, onveilig. 
En als het eng is, verzet je lichaam en je geest zich daartegen. 
"Sta stil, ga terug, niet doen, gevaar!", roept het dan. 
Maar, zoals dat gaat bij 'vecht of vlucht'...dat hou je niet zo lang vol. 
Dus als de flares blijven komen, dan wen je daar aan en wordt je verzet kleiner.
Tót dat gebied buiten je comfortzone je nieuwe comfortzone is geworden. 
Alleen ben je je daar dan niet meer zo bewust van. 
Maar het is wel zo. 
Minder angst, en een groter bewustzijn(sveld) ..dat is groei. 

Na de solar maximum periode (ruim een decennium) volgt de solar minimum. 
(dat loopt natuurlijk vloeiend in elkaar of en is niet zo plotseling of afgebakend)
Dat is naar mijn ervaring de periode dat we al die groei en bewustzijnsverruiming plaats gaan geven. 
"Blaast" maximum je naar buiten....minimum doet je naar binnen keren. 
Bezinning....bezinking...begrijpen. 
Tijdens de minimum (de afgelopen pakembeet 10 jaar) is de belangrijkste energie van de zon de CME's uit de coronal holes. (zie spaceweather, in de linker kolom staat daar altijd een afbeelding van) 
Laten we dat even een verkoelende wind noemen. 
Het is de wind die ons helpt los te laten (was dat niet hét thema de afgelopen jaren?)  wat ons niet meer dient. 
En na dat decennium opruimen..is het wederom tijd voor expansie. 
Omdat expansie je altijd meer en meer in relatie tot het universum brengt. 

En die tijd is nu gekomen. 
De afgelopen week (zie Lebedev, waar je kunt zoeken op datum) hebben we plotseling een serie flares om de oren gekregen! 
Hatsekidee, wakker worden, we gaan weer bewegen!
We gaan weer groeien.
We gaan weer ons "bewuste ZIJN verruimen"

En ja..dat gaat gepaard met ongemak. Maar nu je weet waar dat óók vandaan komt...is het net iets makkelijker om mee te bewegen met dat ongemak?
En dan verander je ongemak in onbekend....en kun je kiezen het onbekende tegemoet te treden als avontuur! 

We hebben nog zo'n 10 jaar om daadwerkelijke veranderingen door te zetten om de aarde leefbaar te houden voor de mens.
De aarde blijft sowieso wel...ook zonder ons. 
Maar voor onze kinderen en kleinkinderen en alle kinderen die nog volgen, zijn we het verplicht om zorg te dragen voor deze prachtige planeet. 
Dát is de slag die we nu moeten gaan maken. 
Dat is de keuze waar we voor staan. 
Wat kies jij?

<3 
Inge

Sunflares, the basics in my words

Let me try to tell you in my words and experience what sunflares, coronal mass ejections and solar wind do for us. 
Disclaimer: this information is based on my perception and experience.  
Naturally I have studied the phenomenon and read a lot of scientific information, but the following is filtered what I think is at play. 

About fourteen fifteen years ago I noticed, that certain feelings, emotions and physical reactions in me coincided with what was happening on the sun. 
That surprised me. 
I knew that all energy is one, and everything is connected (the zero point field) , but this direct effect, was new to me and intriguing. 
So I started to visit  a few websites daily, to see if I was right about this. 

The first website was NASA's https://www.spaceweather.com/
With its daily updates and normal people lingo, this was my first source. 
But soon I felt that even daily updates were not enough for me. 
(though they do offer an sms service for faster updates) 
Then I found this website:
https://tesis.lebedev.ru/en/sun_flares.html
To my knowledge they are the fastest with their updates, and the graphics are straight forward. 
(take note that they use Universal time, so check on their website how that compares to your local time) 
And If I want to hear whats going on, explained in a very comprehensible manner, I go to:
https://spaceweathernews.com/
There's a lot of info there. On the left you can see a video (one hour) that explaines a lot about spaceweather. 
And in the right upper hand corner  is the daily updated video.
This guy speaks a clear understandable language, so thats good. 

What started this search for me were these crazy headaches. Never had headaches, and they always seem to come at - for me-  inexplicable times. 
I also noticed my heart was often jittery, nervous, wich is not at all typical for me either. 
It was like having had way too much coffee. Which I didn't. 
The more I was aware of the connections, the more I also started noticing that sunflares coincided with troublesome happenings on earth. 

This became most clear during the Arabic Spring, where things kept escalating at the exact same time the sun flared. 
One day, on Tahrir Square, the police charged onto the square - even with camels I recall - and started hitting the protesters with sticks.
That was shocking, because it had been relatively peaceful until then.
That moment coincided with one of the strongest flares of that solar maximum cycle. 

The flaming up of emotions, re-actions, feelings and everything (physical) that comes with it, proved to coincide with flares time after time. 
Sensitive or conscious people often feel it coming even before the 'flame'. 
That's not so strange if you know that the energy is building up before it is released. 
The moment of the flare is a real 'disturbance in the force' , like a shockwave. 
The emission takes a few days to reach the earth. 
Is the flare directed at the earth, it is more tangible then when ist directed in other directions, or even behind the sun. 
But feel it, we do.  

This emission is what we call CME, coronal mass ejection. 
Its a mass, laden with energy, like a cloud of particles. 
This 'wind' reacts when it hits the magnetosphere of the earth, and this phenomenon is visible as the Northern light. 
But not only planet earth has this magnetosphere, we also have a personal sphere. ( and I suspect individual cells have one aswel) 
This energy, this friction is very tangible. 
And if you don recognise it for what it is, this friction causes irritation. Animosity. Angerrrrr!!

Why?
Well I think it is because it pushes you out of your comfort zone. 
It brings you to places unknown, and that makes people feel  insecure, unsafe. 
"Don't do that, don't go there, go back, danger!"
But as is the case with fight or flight, that is not a state you can maintain very long. 
So when flares keep coming, you get used to it and your resistance will wane.
Until that space outside your comfortzone, becomes your new comfortzone. 
You are just not that aware of it anymore. 
But it is. 
Less fear and a bigger field of consciousness....that is growth. 

The solar maximum (roughly a decennium) will be followed by the solar minimum. 
(the change of course is gradual, not sudden) 
In my opinion this is the time where we process this growth and expansion of consciousness. 
Where maximum pushes one out....minimum is making you turn to within.
Contemplate, adjust, understand. 
During the minimum (the past ten years) the main energy we get from the sun, are the CME's from the coronal holes. 
(on spaceweather in the column on the left you will see pictures of those) 
Lets call this the cooling down wind. 
It helps us to let go (and wasn't that THE theme for most of us the past years?) of what does not serve us anymore. 
And after that decade...it is again time to expand. 
Because expansion always brings you more and more relation to the universe. 

That time is now. 
The past week (see Lebedev, click on the dates) we have had some intens flares, kinda out of the blue!
Woohoo, wake up, we are on the move again!!
Time to grow!
Time to BE the expansion of self. 

And yes...this will cause discomfort. But now you know what also causes this, it will probably be a bit easier to move with it...to flow with it?
Then the discomfort is easier to morph into unknown....and you could choose to engage with the unknown as being an adventure!

We have about ten years left to genuinely make changes to keep the earth livable for people. 
The earth will be here no matter what, with or without us. 
But for our children, grandchildren and all the children that will follow, we are obligated to care fo this incredible planet. 
Thát is what lies in front of us. 
That is the choice we are facing. 
What will you choose?

<3 
Inge


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Hillie Stijn
2 maanden geleden

Dankjewel voor dit overzicht!