Sun Moon Dark Light!

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 12:35

We beleven momenteel een maan-eclips, er is een hele merkwaardige sunspot, en hebben net weer een aantal dagen zonnevlammen cadeau gekregen. 
Het woopwoopte er even lustig op los. 
Gemerkt?
Heel moe, of juist hyperdepiep (zoals ik) opgeladen?
Raar vaag griep-gevoel zonder griep?
De nieuwe cyclus is wel echt begonnen! 
Vandaag komt de 'wind' aan, de wolk geladen met deeltjes die het resultaat zijn van die vlammen. (zie blog
Dat betekent een aantal dagen van onrust. Eigenlijk zoals een normale storm op aarde ook onrust met zich meebrengt, maar óók de boel es ff lekker doorblaast. 
Pfffffff...hatsekideee, weg ermee! 

Even de basics:
Alles bij elkaar gaat het vooral over licht en donker.
De maan ( het vrouwelijke aspect)  die zelf natuurlijk geen licht geeft, maar zichtbaar is door het licht van de zon (het mannelijk aspect) , wordt door de aarde uit het licht gehouden tijdens die eclips. (die in ons land niet te zien is trouwens) 
En de sunspot die ik noemde is ook opmerkelijk omdat de magnetische polen zijn gedraaid. 
In het spirituele wordt magnetisch geassocieerd met emoties. (gedachten zijn elektrisch)  
Tel daarbij de flares op die alle stof doen opwaaien, en de wind die dat vandaag komt wegblazen, dan is er wel iets aan de hand! 
Wervelende emoties vanuit de verborgen donkere hoekjes, hoekjes waar we nog niet hadden gekeken, of hadden genegeerd. 
Maar dáár zijn ze dan, en daar gaan we!

We are experiencing a moon-eclips at the moment. There is a weird sunspot developing and we just had a week of sunflares galore. 
It woopwoopt left and right! 
Noticed that?
Tired? Or getting hypercharged? (like I did) 
Strange flu-like symptoms without having the flu?
The new cycle has indeed begun!
Today the 'wind' arrives. The particles-laden cloud as a result of the flares. (read blog)
This will be unsettling. Just like normal earth storms can be really unsettling, but they also blow away the cobwebs and the dust bunnies. 
Pfffff...here we go, let's kick it up!

The basics:
All and all this touches on the dark and light. 
The moon (the female aspect) of course doesn't radiate light, but is made visible by the sun (the male aspect) had her light taken away for a moment by the earth during the eclipse.
(not visible in my country by the way) 
And the sunspot I mentioned, is remarkable because its magnetic poles are reversed. 
In spirituality magnetics are associated with emotions. (thoughts are elektric) 
Add the flares of the past week to this mix, and the wind that will be arriving today, and you have got yourself quite the situation!
Whirling emotions from hidden dark corners, corners where we haven't looked  before. Or ignored. 
But...there they are!
And here we go!

Het duister is niet iets dat we moeten verjagen. 
Het is niet iets slechts zoals ons veelal geleerd is. 
Het hoeft niet weg, of geëlimineerd te worden. 

Het duister, donker is wat het is. Het hoort bij alles dat IS, net zo goed als het licht. 
Het is een perfect plek om je te verstoppen...om bij jezelf te zijn. Het is een plek van stilte en introspectie. 
Persoonlijk ben ik dol op het donker. 

Het is ook de plek waar we onze ongewenstheden naartoe frommelen. Met het idee dat weg, weg is. 
Maar dat is het natuurlijk niet. Niets is ooit weg. Want alles is één. 
En dat weggefrommelde, daar kunnen we maar beter voor zorgen dat het ons niet uitmaakt of het in het licht of in het donker is. Het is wat het is. 

Het eclipst, het verbergt en komt tevoorschijn. Het flared, met intense felle vlammen...en dooft en wordt meegevoerd door de wind..
Het woelt en borrelt en dwarrelt in onze verborgenheden, en dat is onontkoombaar. 

Laten we de verwarrende energie van deze tijd es terugbrengen naar iets grijpbaars en behapbaars. 
Stel je even een zolder voor...waar je al jaren rotzooi naartoe stouwt. Doos na doos, zak na zak, dingetje na dingetje. 
Die zolder kon je om veiligheidsredenen niet naartoe, er was geen goede trap en geen licht. 
Maar nu wel!
Nu kun je ernaartoe, het licht aandoen en eindelijk die dingen opruimen. Weggooien. Een plek geven. Ordenen en de bezem erdoor halen! 
Zet een raam open, laat frisse lucht binnen!
En als dat allemaal gedaan is...dan mag het licht weer uit, en de deur weer dicht. 

Geniet ervan lijkt mij het beste advies. 
<3
Inge

Darkness is not something we need to get rid of. 
Its not a bad thing as we have been led to think so often. 
Its not to be chases away, or eliminated. 

The dark is just what is it...and it belongs to all there is, just as much as the light. 
It's a perfect place to hide...to be with oneself. It's a place of quiet and introspection. 
Personally I love the dark. 

It's also the place where we fumble away what we consider unwanted. We harbour the illusion that it's gone. 
But naturally it is not. Nothing is ever gone. Everything is one. 
And this fumbled-away-stuff,  we had better deal with that so it doesn't matter whether it's in the light or the dark. 
It just is what it is. 

So it's eclipsing, it hides and emerges. It's flaring intense roaring flames ...it extinguishes and is being swept away by the winds..
It clatters and swirls and twists our hidden-aways and there is no escaping that. 

Let's bring the confusing energy of this time to something tangible and workable. 
Imagine an attic, where you have been stuffing all your junk for years. Box after box, bag after bag, thing after thing. 
It was not safe to go to this attic, there were no good stairs and no lights. 
But now there is!
You can go there, turn on the light and clean up the pleace. Throw stuff out. Organise it in its place, and get a broom to sweep it all up!
Open a window, let the air in!
And after all that. You can turn off the light and close its door. 

Find joy in it seems to be sane advice. 
<3
Inge

Art by my favorite artist: Cindy Lou Roxanne Monsanto
One of the big joys of my life is owning some of her magical work!
Do check out her website.

Nr 1: "Another Moon"  Nr 2: "The Girl with the Bird"  Nr 3: "Zweden" 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Ryolanda Woudstra
5 maanden geleden

Mooi dit! Dank!